આ ફોટોમાં એક ખતરનાક ચિત્તો છૂપાઇને બેઠો છે જે આંખના પલકારામાં જ હરણ પર હુમલો કરી શકે તેમ છે. આ ફોટોમાં ચિત્તાને શોધવાનું કામ મુશ્કેલ છે. શું તમે તેને શોધી શકો છો? અહીં આપને જણાવી દઇએ કે આ ફોટો ભારતના લદ્દાખનો ભાગ છે જેને ક્લિક કર્યો છે ફોટોગ્રાફર Inger Vandykeએ. આ વાઇલ્ડ ફોટોગ્રાફરે શિકાર માટે પહાડની નીચે છૂપાયેલા આ ચિત્તા અને તેના શિકારની ખોટી કોશિશને ક્લિક કરી છે.

આ ફોટોમાં ચિત્તાને શોધવો મુશ્કેલ છે. શું તમે તેને શોધી શકશો?


હરણનો શિકાર કરવા બેઠો છે ચિત્તો, ફોટોમાં શોધી શકશો તમે?


આ ફોટોમાં એક ખતરનાક ચિત્તો છૂપાઇને બેઠો છે જે આંખના પલકારામાં જ હરણ પર હુમલો કરી શકે તેમ છે. આ ફોટોમાં ચિત્તાને શોધવાનું કામ મુશ્કેલ છે. શું તમે તેને શોધી શકો છો? અહીં આપને જણાવી દઇએ કે આ ફોટો ભારતના લદ્દાખનો ભાગ છે જેને ક્લિક કર્યો છે ફોટોગ્રાફર Inger Vandykeએ. આ વાઇલ્ડ ફોટોગ્રાફરે શિકાર માટે પહાડની નીચે છૂપાયેલા આ ચિત્તા અને તેના શિકારની ખોટી કોશિશને ક્લિક કરી છે.

આ ફોટોમાં ચિત્તાને શોધવો મુશ્કેલ છે. શું તમે તેને શોધી શકશો?
Share Your Views In Comments Below