એક શાહેરમાં એક માછલી વેચનારો રહેતો હતો. પહેલાં તે રોડના કિનારે બેસીને માછલીઓ વેચતો હતો. ધીરે-ધીરે તેની ઘરાકી વધતાં તેણે વિચાર્યું કે, આસપાસ કોઇ સારી દુકાન ભાડે લઈને તેમાં જ માછલીઓ વેચું. તેનાથી ઘરાકી પણ વધશે.

ત્યારબાદ તેણે દુકાન ખોલી અને બોર્ડ માર્યું, અહીં તાજી માછલી મળે છે. બોર્ડ જોઇને દિવસે-દિવસે તેની ઘરાકી વધવા લાગી. એક દિવસ તેનો એક મિત્ર તેની દુકાને આવ્યો. બોર્ડ જોઇને તેણે કહ્યું, તું તો તાજી જ માછલી વેચે છે, તો પછી આ બોર્ડ મારવાની શું જરૂર છે? મિત્રની સલાહ માનીને એ વ્યક્તિએ બોર્ડમાંથી 'તાજી' શબ્દ કાઢી નાખ્યો.

હવે બોર્ડ પર માત્ર એટલું જ લખ્યું હતું, અહીં માછલી મળે છે. થોડા દિવસો બાદ તેનો બીજો એક મિત્ર આવ્યો. તેણે દુકાનનું બોર્ડ જોયું અને પૂછ્યું, તું માત્ર અહીં જ માછલી વેચે છે કે બીજે ક્યાંય પણ વેચે છે? જેના જવાબમાં એ માણસે કહ્યું, હું માત્ર અહીં જ માછલી વેચું છું. તો મિત્રએ કહ્યું, જો માત્ર અહીં જ માછલી વેચે છે તો આ બોર્ડ પર 'અહીં' કેમ લખ્યું છે?

મિત્રના કહેવાથી દુકાનદારે બોર્ડમાંથી 'અહીં' શબ્દ કાઢી નાખ્યો. હવે બોર્ડ પર માત્ર આટલું જ લખેલું હતું, 'માછલી મળે છે.' થોડા દિવસ બાદ એક ત્રીજો મિત્ર આવ્યો અને બોર્ડ જોઇ કહ્યું- માછલીની વાસથી દૂર-દૂરથી જ ખબર પડી જાય છે કે અહીં માછલી મળે છે, તો બોર્ડ પર લખવાની શું જરૂર છે?

મિત્રની સલાહથી દુકાનદારે બોર્ડમાંથી 'માછલી' શબ્દ કાઢી નાખ્યો. હવે બોર્ડમાં માત્ર 'મળે છે' એટલું જ લખેલું હતું. ધીરે-ધીરે દુકાનની ઘરાકી ઘટવા લાગી, કારણકે લોકોને ખબર જ નહોંતી પડતી કે આ દુકાન શાની છે. થોડા જ દિવસોમાં ધંધો બંધ થઈ ગયો અને વ્યક્તિ પાછો રસ્તા પર આવી ગયો.

બોધ પાઠ:
ઘણીવાર કેટલાક લોકો વણમાંગી સલાહ આપતા હોય છે, ત્યારે આપણે વિચારવું જોઇએ કે, આ સલાહ આપણા માટે કેટલી ઉપયોગી રહેશે. કોઇના કહેવા માત્રથી કોઇ કામ ન કરવું જોઇએ. તેનાથી આપણું નુકસાન પણ થઈ શકે છે. માટે સમજ્યા-વિચાર્યા વગર કોઇની પણ સલાહ ન માનવી જોઇએ.

સમજ્યા-વિચાર્યા વગર ન માની લેવી કોઇની સલાહ, તેનાથી થઈ શકે છે તમારું નુકસાન


એક શાહેરમાં એક માછલી વેચનારો રહેતો હતો. પહેલાં તે રોડના કિનારે બેસીને માછલીઓ વેચતો હતો. ધીરે-ધીરે તેની ઘરાકી વધતાં તેણે વિચાર્યું કે, આસપાસ કોઇ સારી દુકાન ભાડે લઈને તેમાં જ માછલીઓ વેચું. તેનાથી ઘરાકી પણ વધશે.

ત્યારબાદ તેણે દુકાન ખોલી અને બોર્ડ માર્યું, અહીં તાજી માછલી મળે છે. બોર્ડ જોઇને દિવસે-દિવસે તેની ઘરાકી વધવા લાગી. એક દિવસ તેનો એક મિત્ર તેની દુકાને આવ્યો. બોર્ડ જોઇને તેણે કહ્યું, તું તો તાજી જ માછલી વેચે છે, તો પછી આ બોર્ડ મારવાની શું જરૂર છે? મિત્રની સલાહ માનીને એ વ્યક્તિએ બોર્ડમાંથી 'તાજી' શબ્દ કાઢી નાખ્યો.

હવે બોર્ડ પર માત્ર એટલું જ લખ્યું હતું, અહીં માછલી મળે છે. થોડા દિવસો બાદ તેનો બીજો એક મિત્ર આવ્યો. તેણે દુકાનનું બોર્ડ જોયું અને પૂછ્યું, તું માત્ર અહીં જ માછલી વેચે છે કે બીજે ક્યાંય પણ વેચે છે? જેના જવાબમાં એ માણસે કહ્યું, હું માત્ર અહીં જ માછલી વેચું છું. તો મિત્રએ કહ્યું, જો માત્ર અહીં જ માછલી વેચે છે તો આ બોર્ડ પર 'અહીં' કેમ લખ્યું છે?

મિત્રના કહેવાથી દુકાનદારે બોર્ડમાંથી 'અહીં' શબ્દ કાઢી નાખ્યો. હવે બોર્ડ પર માત્ર આટલું જ લખેલું હતું, 'માછલી મળે છે.' થોડા દિવસ બાદ એક ત્રીજો મિત્ર આવ્યો અને બોર્ડ જોઇ કહ્યું- માછલીની વાસથી દૂર-દૂરથી જ ખબર પડી જાય છે કે અહીં માછલી મળે છે, તો બોર્ડ પર લખવાની શું જરૂર છે?

મિત્રની સલાહથી દુકાનદારે બોર્ડમાંથી 'માછલી' શબ્દ કાઢી નાખ્યો. હવે બોર્ડમાં માત્ર 'મળે છે' એટલું જ લખેલું હતું. ધીરે-ધીરે દુકાનની ઘરાકી ઘટવા લાગી, કારણકે લોકોને ખબર જ નહોંતી પડતી કે આ દુકાન શાની છે. થોડા જ દિવસોમાં ધંધો બંધ થઈ ગયો અને વ્યક્તિ પાછો રસ્તા પર આવી ગયો.

બોધ પાઠ:
ઘણીવાર કેટલાક લોકો વણમાંગી સલાહ આપતા હોય છે, ત્યારે આપણે વિચારવું જોઇએ કે, આ સલાહ આપણા માટે કેટલી ઉપયોગી રહેશે. કોઇના કહેવા માત્રથી કોઇ કામ ન કરવું જોઇએ. તેનાથી આપણું નુકસાન પણ થઈ શકે છે. માટે સમજ્યા-વિચાર્યા વગર કોઇની પણ સલાહ ન માનવી જોઇએ.


Share Your Views In Comments Below